Odstoupení od kupní smlouvy

Více informací o nároku na odstoupení od kupní smlouvy naleznete v našich obchodních podmínkách, bod IV. 

I - Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího: Gearup s.r.o., IČ: 05886732, formou jednostranného právního jednání zaslaného e-mailem. Použijte přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
Odstoupení od kupní smlouvy zašlete emailem info@vyhodne-licence.cz, nebo datovou schránkou tpvec93 . Prosíme o nezasílání na naší adresu z důvodu naší časté nepřítomnosti v kanceláři.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy při poskytování poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

II - Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bankovní účet, který je nutné uvést ve vyplněném formuláři. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vrácené softwarové licence společně vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy..

2.2. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3. Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.